Dziś jest 27 listopada 2015, imieniny Franciszka, Kseni, Maksymiliana.
Wydawca - Grupa IMAGE Sp. z o.o.Prawo Drogowe@NEWS
 
Oferujemy Państwu zbiór serwisów informacyjnych PRAWO DROGOWE@NEWS. Dzięki świadczonej Państwu usłudze piar-u (przeglądanie prasy i internetu) będziecie otrzymywali raz w tygodniu informacje dotyczące:
  • projektowanych, dyskutowanych, uchwalonych, opublikowanymi i wchodzących w życie aktów prawnych z zakresu prawa drogowego, transportu i drogownictwa,
  • bezpieczeństwa, zmieniających się zasadach i wszelkich innych wydarzeń z zakresu ruchu i drogownictwa,
  • informacje międzynarodowe, krajowe, regionalne,
  • zagadnień zawartych w przesyłanych nam pytaniach.
R E K L A M A


8.8.2011 - 15.8.2011 (0396/27/2011)        Pobierz numer
o egzaminie i testach w zakresie ADR; o zastawianiu hydrantów; o projekcie noweli ustawy o kierujących i transporcie drogowym; o oddawaniu narządów; ePD - teraz też ustawa o transporcie drogowym i akty wykonawcze; o agresywnych kierowcach, o braku akceptacji ich zachowań; o testach psychologicznych kierowców zawodowych; żółty guzik dla pieszych. Czy działa?; sposoby na samochody z przyczepkami reklamowymi; o obuwiu kierowcy; o półturbinie, albo rondzie “motyl”; gdy sprawca kolizji uciekł; grzech główny rowerzystów; prawo jazdy dla obcokrajowca; o obowiązku posiadania w pojeździe gaśnicy; Biblioteka Europejskiego Kierowcy Zawodowego; o szkoleniu kandydatów na egzaminatorów i doskonalących dla nich; o...
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
8.8.2011
Nie zastawiaj hydrantów. Strażnik wystawi Ci mandat
Kategorie:  » straż pożarna  » drogi pożarowe  » mandaty

 

 

(Fot.: PD@N 396-11Šjm) ^ Zastawiasz samochodem hydrant lub parkujesz na drodze pożarowej? Uważaj, bo straż pożarna może wystawić ci mandat.. Strażacy dostali uprawnienia do karania kierowców, którzy bezmyślnie zastawiają hydranty lub blokują drogi przeciwpożarowe. Umożliwiają to nowelizacja Kodeksu wykroczeń i rozporządzenie MSWiA. Strażacy nie mają taryfikatora – mogą wystawić mandat w wysokości od 20 do 500 zł, w zależności od oceny przewinienia kierowcy.

 

 

(Fot.: PD@N 394-15Šjm) ^ Samochody tarasujące przejazd na drogach pożarowych w myśl nowych przepisów mogą być surowo potraktowane. Jednak tylko w wypadku gdy straż będzie jechała na akcję np. do pożaru. – W jej trakcie takie pojazdy będą traktowane jak każda przeszkoda na drodze, np. jak zwalone drzewo.

 

Zgodnie z nowelą ustawy kodeks wykroczeń strażacy będą mogli wystawić mandat kierowcom, którzy zastawiają hydranty – informuje "Życie Warszawy". Ta ważna dla procesu ratunkowego zmiana polega na tym, iż do tej pory strażacy prosili o pomoc policję lub straż miejską. Często tracili cenne dla życia ludzkiego minuty, czy nawet sekundy. Teraz będą mogli karać kierowców, którzy zastawiają hydrant lub blokują drogi przeciwpożarowe. Mogą oni wypisać mandat jeżeli w czasie trwania akcji źle zaparkowany samochód zastawi im drogę do miejsca zdarzenia. Nie będą natomiast tego robić, na co dzień. Wprawdzie taryfikatora nie ma, ale mandat będzie mógł opiewać nawet na 500 zł (najmniej 20 zł). - Zmiana przepisów była oczekiwana od dawna. Co prawda dotychczas przepisy zakazywały czynności utrudniających strażakom dostęp do urządzeń gaśniczych, a więc m.in. zastawiania hydrantów, jednak nie mieli oni możliwości karania niesfornych kierowców. A ci traktowali drogi pożarowe jak miejsca parkingowe - powiedział "Życiu Warszawy" mł. bryg. Mariusz Hulewicz ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
8.8.2011
Polacy jeżdżą bez ważnego OC
Kategorie:  » ubezpieczenia OC  » odszkodowania  » mandaty

Jak wynika z szacunków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ponad 200 tys. kierowców porusza się po drogach bez ważnego ubezpieczenia OC. W ubiegłym roku zatrzymano 55 tys. aut bez ważnego OC. To o 40 proc. więcej niż rok wcześniej. Od stycznia do marca br. zatrzymano o 70 proc. więcej nieubezpieczonych kierowców niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przybywa też osób, które właśnie z powodu braku ubezpieczenia muszą z własnej kieszeni płacić odszkodowania poszkodowanym w wypadku. I tak - ich liczba wzrosła w rok o jedną piątą. Tylko w minionym półroczu fundusz wystąpił o pieniądze do 1177 kierowców.

Przypomnijmy, że za brak OC kierowca dostanie mandat - 50 zł. Do tego dochodzi kara:

- 400 zł, jeśli z kupnem polisy spóźnimy się o 3 dni;

- 990 zł, jeśli zmieścimy się w przedziale od 3 do 14 dni;

- 1950 zł, jeśli przerwa w ubezpieczeniu potrwa dłużej niż 14 dni.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
8.8.2011
Senat o egzaminie i testach w zakresie ADR
Kategorie:  » ADR  » szkolenie kierowców zawodowych

Dnia 5 sierpnia 2011 r. Senat RP podjął uchwałę w sprawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, wprowadził do uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. m.inn. poprawki dotyczące m.in. egzaminu przeprowadzanego w ośrodku szkolenia kierowców; komisji egzaminacyjnej; pytań egzaminacyjnych (pochodzących z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu); katalog pytań oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej; wynagrodzeniu osób wchodzących w skład komisji; warunków lokalowych zapewnianym przez podmiot prowadzący kurs, w którego ośrodku szkolenia jest przeprowadzany egzamin itd.

 

 

U z a s a d n i e n i e

Na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 r. Senat rozpatrzył ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych i uchwalił do niej 19 poprawek.

Przyjmując poprawkę nr 1 Senat uznał za konieczne wprowadzenie do ustawy uregulowania usuwającego ewentualne wątpliwości w zakresie możliwości przewozu towarów niebezpiecznych przez rolników. W efekcie poprawki przewóz taki będzie mógł się odbywać za pomocą zespołu pojazdów składającego się z ciągnika rolniczego i przyczepy.

W art. 6 ustawy w opinii Senatu brak jest wyraźnego wskazania, które przepisy będą miały zastosowanie w odniesieniu do polskich kolei w przypadku przewozu koleją towarów niebezpiecznych do i z państw niebędących stronami Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje kilku dużych przewoźników kolejowych, z których niektórzy stosują Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący załącznik C do Konwencji COTIF, niektórzy zaś przepisy załącznika nr 2 do Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (Umowa SMGS). Senat uchwalając poprawkę nr 2 stanął na stanowisku, że przepisy w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych ustalone między stronami powinny zapewniać poziom bezpieczeństwa przewozu równoważny z tym, jaki wynika z Regulaminu RID.

Poprawka nr 3 ujednolica terminologię ustawy.

Uregulowania Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., przewidują, że egzamin dla kierowcy pojazdu w zakresie wymagań, które powinny być spełnione podczas przewozu towarów niebezpiecznych może mieć formę pisemną lub stanowić połączenie egzaminu pisemnego i ustnego. Postanowienia umowy ADR nie przesądzają formy egzaminu pisemnego, a zatem może on przybrać zarówno formę testu jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, jak i pytań otwartych opisowych, jak również stanowić połączenie wskazanych form. Mając to na uwadze Senat postanowił wprowadzić poprawkę nr 4, różnicując ilość członków komisji w zależności od formy przeprowadzanego egzaminu. Poprawka ponadto uzupełnia przepis o regulacje, analogiczne jak w art. 22 ust. 2, wyłączające obowiązek spoczywający na określonych podmiotach udostępniania wskazanych powyżej pytań na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Poprawka nr 5 ma charakter redakcyjno - doprecyzowujący. Przyjmując poprawkę nr 5 Senat uwzględnił, że komisja przeprowadza egzamin a nie test, a także aby ujednolicić treść przepisu z innymi regulacjami ustawy (np. art. 43 ust. 4) wyrazy "członkom komisji" zostały zastąpione zwrotem "osobom wchodzącym w skład komisji". Ponadto poprawka wprowadza regulację przewidującą, że koszty wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji oraz odpowiedzialność za umożliwienie przeprowadzenia egzaminu ponosi nie ośrodek szkolenia, ale podmiot prowadzący kurs.

Poprawka nr 6 usuwa z ustawy art. 23 w ust. 4 mówiący, iż egzamin dla kierowców pojazdów należących do sił zbrojnych prowadzi komisja powołana przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, z uwagi na fakt, iż problematyka ta została już uregulowana w art. 22 ust. 1.

Poprawki nr 7, 10, 12, 13, 18 i 19 mają charakter redakcyjno - doprecyzowujący. Porządkują, korygują i uzupełniają regulacje uchwalone przez Sejm w zakresie nieprawidłowych odesłań. Pozostawienie odesłań w dotychczasowym brzmieniu uniemożliwiłoby poprawne odkodowanie norm zawartych w przepisach.

W poprawce nr 8 rozszerzając zakres przedmiotowy rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu Senat proponuje uzupełnienie przepisu upoważniającego o określenie warunków lokalowych w jakich będzie przeprowadzany egzamin.

Poprawka nr 14 porządkuje strukturę redakcyjną przepisu, ujmując upoważnienia do wydania rozporządzeń przez ministra właściwego do spraw transportu w ramy jednego ustępu.

Poprawka nr 15 ma charakter doprecyzowujący. Usuwa odesłania do przepisów, które w istocie nie statuują wysokości kar pieniężnych. Ponadto w odniesieniu do odesłania do art. 111 poprawka uwzględnia fakt, iż w stosunku do grzywny w tym zakresie zastosowanie mają przepisy ustawy dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przyjmując poprawkę nr 16 Senat rozszerzył, w porównaniu z propozycją sejmową, zakres zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dziedzinie nadzoru technicznego nad eksploatacją linii kolejowych i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Senat uznał, iż do zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego powinna należeć szeroko rozumiana kontrola przewozu koleją towarów niebezpiecznych, nie tylko zaś kontrola bezpieczeństwa tego przewozu.

Poprawka nr 17 jest efektem wprowadzenia do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, w czasie prac legislacyjnych w Sejmie w wyniku wniesienia poprawek w trakcie drugiego czytania, przepisów dotyczących ciśnieniowych urządzeń transportowych. Poprawka ta ma charakter korygujący.

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
8.8.2011
Wyższe o 55% mandaty za postój w strefie płatnego parkowania
Kategorie:  » strefa parkowania  » mandaty  » Francja

 

(Fot.: PD@N 396-17ŠJM)

 

We Francji od 1 sierpnia aż o 55 procent wzrosła kara za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania. Jako argument dużego wzrostu kary z 11 do 17 euro użyto faktu, iż jej ostatni wzrost miał miejsce w 1986. O podwyżkę od lat upominały sie urzędy miast ponieważ dzięki niej w kasach francuskich merostw przybędzie aż 24 mln euro. Już wkrótce znikną we Francji ostrzeżenia o stacjonarnych radarach oraz przybędzie innych, nowoczesnych form kontroli radarowych.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
8.8.2011
Zmiany w ustawie o drogach

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Przygotowano nowelizację 6 ustaw, aby wdrożyć przepisy dyrektywy wspólnotowej z 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. W dyrektywie opisano procedury, których stosowanie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej (chodzi o drogi znajdujące się na etapie projektu, budowy lub użytkowania). Dyrektywa nie dotyczy tuneli drogowych znajdujących się w transeuropejskiej sieci drogowej. Wprowadzone do polskiego prawa mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem dróg, w tym audytu i kontroli zapewnią szybszą likwidację miejsc niebezpiecznych na drogach i poprawią skuteczność działania służb drogowych. Szybciej i skutecznej będą usuwane błędy projektowe sieci drogowej oraz błędy w organizacji ruchu. W efekcie powinno być mniej wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych takich zdarzeń. W Polsce drogi należące transeuropejskiej sieci drogowej mają ok. 4 800 km (są zarządzone przez generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad oraz prezydentów miast na prawach powiatu).

Proponowane zmiany w ustawie o drogach publicznych: Wprowadzono dwa nowe rozdziały: “Zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej” i “Audytorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego”. W pierwszym rozdziale wskazano, że zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej ma polegać na przeprowadzeniu: oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego; audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego; klasyfikacji odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków; klasyfikacji odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej. W projekcie nowelizacji zapisano również kiedy ma być przeprowadzany audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Audyty mające na celu wskazanie nieprawidłowych rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do powstania niebezpiecznych zdarzeń drogowych, np. kolizji, powinny być przeprowadzane na wszystkich drogach sieci transeuropejskiej. Drugi rozdział reguluje status audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. Określa wymagania wobec audytora, wskazując, że jednym z nich jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu na audytora. Będzie on musiał również posiadać ważny certyfikat, który ma być wydawany przez ministra infrastruktury na 3 lata. Audytora zobowiązano także do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń, w których ma uczestniczyć co najmniej raz na trzy lata. Jednocześnie zarządcy dróg, mający w swoich kompetencjach drogi należące do sieci transeuropejskiej, będą mieli obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli: ich stanu, drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inne propozycje zmian ustawowych:

• zarządca, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem przebudowy drogi, będzie musiał przeprowadzić audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego; audyt ma być również przeprowadzany przed oddaniem drogi do użytkowania (ustawa Prawo budowlane);

• policja ma sporządzać sprawozdanie z każdego wypadku drogowego ze śmiertelnym skutkiem, który wydarzył się w transeuropejskiej sieci drogowej; policja - do 31 marca każdego roku - ma przekazywać Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego sprawozdanie za poprzedni rok (Prawo o ruchu drogowym).

• inwestor będzie zobowiązany dołączyć do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – m.in. wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

• uzupełnienie zadań drogowej spółki specjalnego przeznaczenia o zadania związane z zarządzaniem bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej (ustawa o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia);

• wprowadzono przepisy, które wzmacniają znaczenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

W związku ze zmianami ustawowymi konieczne będzie wydanie nowych rozporządzeń. Nowe regulacje mają obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku ustaw

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
8.8.2011
Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

Opublikowano i wchodzi w życie z dniem publikacji ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych. Nowela dotyczy m.inn.: kontroli ruchu drogowego przeprowadzanych przez Inspekcję Transportu Drogowego; prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej; zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów; przystanków na dworcach; zadań ITD.; organów wykonujących zadania ITD.; o inspektorach (zatrudnienie, szkolenie, kursy specjalistyczne; umundurowanie, odznaka; legitymacja); uprawnieniach inspektorów; nakładanie oraz pobieranie kar pieniężnych oraz grzywien; o kontrolowanych; o ewidencji obowiązującej podczas kontroli; o ewidencji kierowców i pojazdów.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
9.8.2011
Dyrektywa UE dot. systemu zapisywania wykroczeń drogowych

Po wakacjach, jeszcze w polskiej prezydencji w UE ma zostać przyjęta dyrektywa UE przewidująca połączenie krajów UE specjalnym systemem zapisywania wykroczeń drogowych. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na wprowadzenie jej w życie. System ma być wprowadzony we wszystkich państwach członkowskich poza Danią i Wielką Brytanią, które mogą do niego dołączyć w późniejszym terminie. Treść dokumentu analizują prawnicy. W następnym etapie trafi on pod obrady Rady Europy i jeszcze w trakcie naszej prezydencji powinien zostać uchwalony. Pod obrady parlamentu trafił już po długich konsultacjach między Komisją Europejską, Radą Europy i Parlamentu. Dyrektywa zawiera bardzo szeroki katalog przestępstw i wykroczeń drogowych podlegających karze. Prawo będzie mogło być skutecznie egzekwowane. W oparciu o ustalenia dyrektywy prawa państwa członkowskie będą musiały przekazywać dane kierowców oraz pojazdów uprawnionym organom kraju, w którym przestępstwo zostało popełnione. Te z kolei prześlą przestępcy listem poleconym informacje o popełnieniu przewinienia, karze, konsekwencjach prawnych oraz procedurze odwoławczej. Kary będą egzekwowane w oparciu o prawo kraju, w którym przestępstwo zostało popełnione.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
9.8.2011
Kary mają być odstraszające
Kategorie:  » mandaty  » taryfikator mandatów  » kodeks wykroczeń

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem zmian w kodeksie wykroczeń. Podwyżki kar mają być znaczące i mają działać odstraszająco. Mają działać odstraszająco. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt zmian w kodeksie wykroczeń. - Zmieniają się dolna i górna granica kar za wykroczenia. Teraz maksymalna kara to 5000 zł. A będzie 10 000 zł, np. za jazdę samochodem po alkoholu. Teraz najmniejsza to 20 zł, po ewentualnych zmianach 50 zł - mówi Joanna Dębek, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości.– Jeżeli kierowca nie będzie miał przy sobie wymaganych dokumentów, narazi się na 500-złotową grzywnę, dwukrotnie wyższą niż obecnie. Może też usłyszeć naganę. A jeśli kierowca będzie jechał samochodem w złym stanie technicznym, musi się liczyć z karą do 1000 złotych - dodaje Joanna Dębek.

- Zaostrzenie kar, szczególnie w stosunku do kierowców prowadzących po alkoholu czy narkotykach, uważam za słuszny krok. Mam jednak pewne wątpliwości - mówi Grzegorz Gorczyca, prezes Automobilklubu Chełmskiego. - Np. nowe brzmienie art. 97 kodeksu wykroczeń, czyli "Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych, podlega karze grzywny do 6000 złotych albo karze nagany” może być nadużywany. Myślę, że obecna grzywna w wysokości 3000 zł jest wystarczająca - mówi - Moim zdaniem, stałe podwyższanie kar do niczego nie prowadzi. Potrzebna jest edukacja i uświadamianie, nie tylko kierowców - dodaje Jerzy Wolszczanin z Lublina.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
9.8.2011
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie usuwania pojazdów

 

(Fot.: PD@N 394-14jm)

 

MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego nowe rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane. Fragment: w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: “5) powiatowe jednostki organizacyjne realizujące zadania polegające na usuwaniu pojazdów lub prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, o których mowa w art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej “ustawą”, lub podmioty którym powierzono wykonywanie tych zadań zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;”. § 2. Jednostki usuwające pojazdy oraz jednostki prowadzące parkingi strzeżone wyznaczone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018 oraz Nr 225, poz. 1466) współdziałają w zakresie usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane, przez okres, na jaki zostały wyznaczone.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
10.8.2011
Projekt noweli o kierujących pojazdami i transporcie drogowym

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Akt został w dniu 11 sierpnia 2011 r. przekazany do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów. Jak czytamy w uzasadnieniu - potrzeba nowelizacji ustawy wynika z konieczności dostosowania polskiego porządku prawnego do przepisów wynikających z “pakietu drogowego” trzech rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i zasad wykonywania przewozów drogowych tj.:

-          rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51), zwanego “Rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009”;

-          rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 72), zwanego dalej “Rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009”,

-          rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88), zwanego “Rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009”’.

Projekt zawiera uwagi Rządowego Centrum Legislacji oraz uzasadnione uwagi Ministra Transportu, oczekuje przedłożenia do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu stałego Komitetu rady Ministrów.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
10.8.2011
Warunki techniczne pojazdów specjalnych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej. Rozporządzenie określa warunki techniczne pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej, które utraciło moc z dniem 2 października 2007 r. na podstawie art. 75 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
12.8.2011
Zwrot opłaty za kartę pojazdu, jednak bez odsetek

Osoba rejestrująca pojazd może się domagać zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu, która była pobierana niezgodnie z prawem, jednak bez odsetek, orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Czyli nawet jeśli opłata za wydanie karty pojazdu została pobrana przez organ administracji niesłusznie, to w momencie zwrotu tej opłaty nie przysługują odsetki. W ocenie sądu wynika to z tego, że przepisy prawa o ruchu drogowym nie zawierają podstawy prawnej do ich naliczenia.

Przypomnijmy: W rozpatrywanej sprawie prezydent miasta odmówił zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu uiszczonej na podstawie przepisu rozporządzenia ministra infrastruktury (Dz. U. z 2003 r. nr 137, poz. 1310 z późn. zm.), który został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 17 stycznia 2006 r. (sygn. akt U 6/04). Przepis ten wprowadzał opłatę za kartę pojazdu w wysokości 500 zł, co w ocenie trybunału było niewspółmierne do rzeczywistych kosztów druku i dystrybucji. Po wejściu w życie orzeczenia opłata została ustalona na poziomie 75 zł. Dlatego też, zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi, kwota zwrotu wynosi 425 zł, ale bez odsetek ustawowych. Wyrok jest nieprawomocny.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
14.8.2011
Oddanie narządów po śmierci zyskuje aprobatę

85 proc. respondentów deklaruje zgodę na oddanie własnych narządów po śmierci; co trzynasty badany (8 proc.) nie zgadza się na to - wynika z sondażu CBOS. Z badania CBOS wynika, że pobieranie i przeszczepianie organów od osób zmarłych zyskuje wyższy poziom aprobaty niż w latach ubiegłych (96 proc., wzrost o 5 punktów w porównaniu z sondażem sprzed dwóch lat), a odsetek nastawionych krytycznie zmalał do 2 proc. (z 6 proc. w 2009 roku). Również zgodę na oddanie własnych narządów po śmierci deklaruje zdecydowana większość respondentów, choć mniej niż w przypadku aprobaty samej idei transplantacji. Wyraża ją 85 proc. badanych (o 3 punkty więcej niż dwa lata temu), a 8 proc. (o 3 punkty mniej niż w 2009 roku) nie godzi się, by po śmierci pobrano jego narządy w celu przeszczepienia innym. Niemal połowa ankietowanych (48 proc.) przyznaje, że nie wie, jakie przepisy dotyczące przeszczepów od osób zmarłych obowiązują w Polsce, co wraz z tymi, którzy w ogóle nie potrafią ustosunkować się do tej sprawy (6 proc.) oraz udzielającymi niepoprawnej odpowiedzi (32 proc.), daje razem 86 proc. Jedynie nieliczni (14 proc.) wskazują poprawną odpowiedź. Badanie przeprowadzono w dniach 2 – 8 czerwca 2011 roku na liczącej 1164 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
15.8.2011
Teraz też ustawa o transporcie drogowym i akty wykonawcze

 

 (Fot.: PD@N 396-8)

 

Akty prawne zebrane w zbiorze ePD (elektroniczne PRAWO DROGOWE) zostaną sukcesywnie uzupełniane o ustawę o transporcie drogowym, akty powiązane i akty wykonawcze do tej ustawy - taką decyzję podjął wydawca zbioru - Grupa IMAGE sp. z o.o. Redakcja elektronicznego Prawa Drogowego prace już podjęła. Korzystając z okazji pozwalamy sobie skierować do abonentów ePD pytanie - jaka jest Wasza opinia co do kompletności, wyszukiwarek, czy struktury istniejącego zbioru? Czy decyzja o powiększeniu zbioru o część TRANSPORT jest celowa? Jakich aktów Wam osobiście w zbiorze brakuje? Czekamy na Wasze recenzje i opinie - e-mail: epd@grupaimage.com.pl

 

 

elektronicznePrawoDrogowe (ePD)

 

TO TWÓJ ZBIÓR PRAWA

Chcesz zamówić / przedłużyć licencję / zadać pytanie – dzwoń: 502-659-431

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
15.8.2011
Agresywni kierowcy. Bez akceptacji
Kategorie:  » agresja  » kampania spoleczna  » Francja

Francuskie lato 2011 upływa pod znakiem kampanii społecznej przeciwko agresywnym kierowcom, którzy nierzadko narażają życie swoje i bliskich na niebezpieczeństwo. Na ekranach telewizorów w godzinach największej oglądalności ci agresywni kierowcy mają więc możliwość przyjrzeć się sobie jak w lustrze, dzięki spotom reklamowym Ministerstwa Bezpieczeństwa Drogowego. Głównym przesłaniem tych filmów jest to, że często najniebezpieczniejsi kierowcy są tuż obok nas i że czas na reakcje, a nie na milczącą akceptację. Powinniśmy, a właściwie zdecydowanie musimy wreszcie, sprzeciwić się podobnym agresywnym zachowaniom. Naszą rolą jest otwarcie im oczu na prawdziwe niebezpieczeństwo owych aktów agresji oraz ich poważne konsekwencje, z nadzieją że nasza dezaprobata może pomóc zmienić ich zachowanie - apelują autorzy kampanii.

 

(Fot.: PD@N 396-22/25)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
8.8.2011
Bez ulg dla nierozważnych motocyklistów
Kategorie:  » motocykliści  » kontrole drogowe  » mandaty

Jesteśmy w środku sezonu motocyklowego. Maszyn na polskich drogach coraz więcej (informują sprzedający oraz wydziały komunikacji rejestrujące pojazdy), w szkołach jazdy ruch w grupach szkolących kierowców kat. A. Z kolei policjanci Biura Ruchu Drogowego KGP apelują do kierowców jednośladów o ostrożność w trakcie podróżowania, a jednocześnie ostrzegają, że mandaty będą wystawiane ostro. Większość motocyklistów poruszających się po naszych drogach to osoby odpowiedzialne i przede wszystkim myślące oraz dbające o przestrzeganie prawa. Niestety, zdarzają się wśród nich czarne owce, które brawurę i ostrą jazdę stawiają przed rozwagą. Dodajmy – podobnie jak wśród kierowców pojazdów samochodowych. Policjanci jeszcze raz przypominają, że motocykliści, którzy nie dostosowują się do przepisów ruchu drogowego muszą liczyć się z karą. I nie będzie tu żadnej taryfy ulgowej.

Przypominamy: w 2010 roku motocykliści uczestniczyli w 2 392 wypadkach (w 2009 – 2576) , w tym z ich winy zaistniało 990 wypadków (1151), zginęły w nich 152 osoby (194), a 1 051 osób doznało obrażeń ciała (1228).

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
8.8.2011
Letni egzamin na prawo jazdy
Kategorie:  » egzamin na prawo jazdy  » WORD  » warunki atmosferyczne

 

 (Fot.: PD@N 396-19)

 

Redakcja “Dziennika Łódzkiego namawia do udziału w letnich szkoleniach i przystępowaniu do letnich egzaminów na prawo jazdy. Swoją opinie uzasadniają m.inn. mniejszym ruchem, dobrą widocznością, suchą jezdnią, wypoczętymi egzaminatorami... To najważniejsze powody, dla których warto zdawać egzamin na prawo jazdy właśnie w wakacje – radzą. Opinię taką potwierdzają statystyki Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. I tak: w lipcu w ośrodku na ul. Smutnej egzamin zdało 26,4 proc. kursantów, w filii na ul. Maratońskiej aż 27,2 proc. - powiedział Łukasz Kucharski, dyrektor WORD w Łodzi. - To dobry wynik. Zimą zdawalność nie przekracza 26 proc.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
8.8.2011
Piesi zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa

 

 

W zeszłym roku zginęło w wypadkach 354 osoby, które weszły na przejście na czerwonym świetle. 482 osoby zginęły, w podobnych zdarzeniach gdy przechodziły przez jezdnie w niedozwolonym miejscu. Jak się okazuje – bezpieczeństwo pieszych bardzo często zależy od nich samych. Policjanci apelują, aby pamiętały one o podstawowych zasadach poruszania się na drodze.

Tego, że zielone światło na przejściu dla pieszych oznacza, że można przez nie przejść, a czerwone oznacza stój - uczą się już dzieci w wieku przedszkolnym. Ta wiedza jest podstawą, którą muszą znać wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Czemu więc dochodzi do wypadków z udziałem pieszych na przejściach? Przez brak rozsądku, brak ostrożności, pośpiech i poczucie “że zdążę”. A przecież na pieszych również spoczywają obowiązki uczestnika ruchu, których powinni przestrzegać.

Każdy pieszy powinien zapamiętać i wziąć sobie do serca, że aby czuć się bezpiecznie na przejściu przez jezdnię musi na nie wejść na zielonym świetle. Niech nie wchodzi na nie, kiedy zielona lampka zaczyna migać, a na czerwonym świetle pieszy powinien stać przed przejściem. Przed przekroczeniem jezdni przez pasy bez sygnalizatora powinien się upewnić, czy nic nie jedzie z lewej i prawej jezdni. Dopiero kiedy droga będzie wolna może ruszyć na drugą stronę. Należy też pamiętać, że nie każde miejsce nadaje się do przejścia przez ulice. Trasy szybkiego ruchu, autostrady to miejsca na których pieszy nie ma żadnych szans. Na drugą stronę musi wtedy przejść korzystając z kładki.

Wydawać by się mogło, że tych zaledwie kilka rad zna każdy z nas, a jednak policyjne statystyki mówią co innego. Co roku na polskich drogach ginie setki pieszych, którzy wcześniej nie pomyśleli, aby przejść na drugą stronę jezdni w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Apelujemy zatem do wszystkich uczestników ruchu, szczególnie do pieszych – uważajcie na siebie na drodze i dbajcie o swoje bezpieczeństwo!

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
8.8.2011
Testy psychologiczne co pięć lat. Co zawiodło?
Kategorie:  » kierowcy zawodowi  » badania psychologiczne  » agresja

 

 

^ Chcemy poznać tło konfliktu i przeanalizować wydarzenia. Zatrzymany przyznał się do ataku, wskazał miejsce, gdzie odrzucił przedmiot, którym zadawał ciosy. Swoje zachowanie tłumaczył zdenerwowaniem; pasażerka prawdopodobnie przegapiła swój przystanek i domagała się odwiezienia - powiedział rzecznik małopolskiej policji Dariusz Nowak.

 

 

^ Prokurator zarzucił Mirosławowi Ł., że 27 lipca, działając w zamiarze pozbawienia życia, zadał ofierze kilkanaście ciosów metalowym prętem zakończonym sześcioboczną nakładką, czym spowodował u niej kilkanaście ran tłuczonych i doprowadził do utraty przytomności. Następnie pozostawił kobietę w rowie wypełnionym wodą i błotem. Studentka zachłysnęła się wodą i błotem i to spowodowało jej śmierć przez uduszenie. Zatrzymany pracował jako kierowca od 2005 roku, choć już wcześniej pracował w MPK w latach 1989-93. Podejrzany kierowca miał już problemy z prawem, był oskarżony o przemoc w rodzinie.

 

 

^ Psycholog pracy zapytany, czy testy psychologiczne wykonywane co pięć lat są wystarczające, potwierdził. “Zdecydowanie tak” – powiedział i dodał, trudno zrobić specjalny test dla kierowców autobusów linii nocnych. Tę opinię potwierdzają zatrudniający podejrzanego kierowcę, nie widza potrzeby częstszego przeprowadzania testów sprawdzających cech osobowościowe i stan psychiczny kierowców.

(Fot.: PD@N 396-12-14)

 

W Krakowie podczas nocnego kursu autobusu MPK doszło do tragicznej zbrodni. Prawdopodobnie doszło do sprzeczki między 21-letnią dziewczyną, ostatnią pasażerką, a kierowcą. Mężczyzna zadał ofierze kilka ciosów w głowę metalową rurką, a potem nieprzytomną dziewczynę wrzucił do rowu wypełnionego wodą. Kierowcę zatrzymano, jest nim 44-letni Mirosław Ł. - To był spokojny człowiek, nie było na niego żadnych skarg – mówi kierowca krakowskiego MPK. – Ci, co jeżdżą nocą są raczej spokojni. Ktoś nerwowy popracuje miesiąc, dwa i dziękuje. Nocne kursy są niebezpieczne – często do autobusu wsiadają chuligani, urządzają bijatyki, demolują samochody - dodał. Jednak do zbrodni doszło. Redakcja programu “UWAGA” TVN przygotowała program poświęcony wydarzeniu. Dziennikarze ustalili, że stan psychiczny kierowców co pięć lat badają testami psychologowie pracy. Takie badania przeszedł też Mirosław Ł. Nie wykazały one skłonności do agresji, choć kilka lat temu prokuratura prowadziła sprawę przeciwko niemu o znęcanie się nad pierwszą żoną i pobicie. Mirosław Ł. był kierowcą MPK od 2005 roku. Dużo pracował, by utrzymać liczną rodzinę prawdopodobnie zbyt dużo – oceniają rozmówcy. Znajomi mówią, że wyglądał na przemęczonego. - Pewnie powinienem o tym wiedzieć, ale źródła mojej wiedzy są ograniczone – mówi Leszek Wójtowicz, kierownik zajezdni autobusowej MPK S.A. w Krakowie Płaszowie. – Jeśli zapytam kierowcy, czy gdzieś jeszcze dorabia, i odpowie mi, że nie, to muszę mu wierzyć. I zapowiada częstsze kontrole zachowania kierowców – podczas kursów dziennych i nocnych, gdy kontrolerzy będą tylko obserwować, tak by kierowca nie odróżnił ich od pasażerów. MPK w Krakowie zapowiedziało zaostrzenie kryteriów zatrudniania przyszłych pracowników. - Podróżowanie krakowskimi autobusami jest bezpieczne. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo pasażerów, kierowcy przechodzą specjalistyczne testy psychologiczne i stawiamy im inne bardzo wysokie wymagania - zapewnił rzecznik MPK Marek Gancarczyk.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
8.8.2011
Znaki drogowe, których nie powinno być
Kategorie:  » znaki drogowe  » znak STOP  » znaki drogowe pionowe

 

 (Fot.: PD@N 396-18Šjm)

 

W Warszawie na ulicy Jagiellońskiej, od dawna stoi znak drogowy, który z wielu powodów nie powinien tam być umieszczony.

Czekamy na fotki od Państwa - e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
9.8.2011
Czy w Łomży powstanie nowe miasteczko ruchu drogowego?

Władze miasta Łomży chcą powstania nowego miasteczka drogowego. Warunkiem jego budowy jest wskazanie przez samorząd terenu o powierzchni ok. 2 ha i wzięcie na siebie kosztów utrzymania przez co najmniej 5 lat po powstaniu. Zdaniem wiceprezydenta Beniamina Dobosza na tego typu inwestycję najlepiej nadają się tereny w sąsiedztwie skate parku. Miasteczko zlokalizowane w tym miejscu byłoby jednym z elementów kompleksu Rekreacyjno-Sportowo-Edukacyjnego dla mieszkańców Łomży – powiedział zastępca prezydenta Łomży Beniamin Dobosz. - Obiekt ten będzie pożyteczny w kontekście silnej pozycji WORD-u i potrzeby edukacji dzieci i młodzieży w zakresie przepisów ruchów drogowego – dodał wiceprezydent. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana w ramach projektu "Budujemy miasteczka ruchu drogowego", który w 85 proc. jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w 15 ze środków budżetu państwa. W Łomży kilkadziesiąt lat temu istniało niewielkie miasteczko ruchu drogowego, ale obecnie nie nadaje się do użytku.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
9.8.2011
Mobilne bilety w komunikacji miejskiej
Kategorie:  » opłata za przejazd  » komunikacja miejska  » Warszawa

Jak podaje zespół prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie - od 16 sierpnia, wraz z wejściem w życie nowej taryfy przewozowej, pasażerowie dzięki współpracy Zarządu Transportu Miejskiego, Mennicy Polskiej i Sky-Cash uzyskają również możliwość zakupu biletów krótkookresowych – dobowych i 3-dniowych. Natomiast z oferty “znikną” bilety 90-minutowe. Usługa “Bilet  przez telefon komórkowy” ze SkyCash jest dostępna w stolicy od lutego 2011 roku. Dotychczas za pomocą komórek można było kupować jedynie bilety czasowe: 20-, 40-, 60- i 90-minutowe.

Poszerzenie oferty o bilety krótkookresowe, pozwoli użytkownikom na korzystanie nie tylko z pojazdów komunikacji miejskiej, ale również z pociągów Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej - w ramach Wspólnego Biletu. Bilety za pośrednictwem telefonu komórkowego można kupować w stolicy już od grudnia 2008 roku, kiedy wprowadzono pierwszą tego typu usługę “Płać komórką za bilet” z mPay. Od tego czasu oferta jest systematycznie poszerzana a liczba użytkowników i operatorów stale wzrasta. Największym powodzeniem cieszą się bilety czasowe. Miesięcznie za pomocą tego mobilnego kanału sprzedaje się prawie 30 tys. biletów. Warszawa znajduje się w ścisłej europejskiej czołówce, jeśli chodzi o wykorzystanie mobilnych technologii w komunikacji miejskiej i sprzedaż biletów przez komórkę, wyprzedzając takie metropolie, jak Barcelona, Madryt, Amsterdam, Paryż czy Berlin.

A jak to wygląda za granicą? W stolicy Finlandii – Helsinkach bilety za pomocą telefonu komórkowego można kupować już od dziesięciu lat i pasażerowie bardzo chętnie korzystają z tej możliwości. 25 proc. sprzedawanych biletów jednorazowych to e-bilety. Prekursorem “komórkowej” sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wśród krajów wschodnioeuropejskich są nasi południowi sąsiedzi – Czesi. W Pradze taka usługa jest dostępna od 2007 roku. E-bilety są bardzo popularne i stanowią aż 32 proc. sprzedawanych biletów jednorazowych. “Mobilnych biletów” nie można jeszcze kupować m.in. w Amsterdamie, Barcelonie, Madrycie, Turynie, Paryżu, Sheffield, Berlinie, Stuttgarcie i Budapeszcie.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
9.8.2011
Sposoby na samochody z przyczepkami reklamowymi
Kategorie:  » parkingi  » reklama na drodze  » reklama na samochodach

Na jednym z parkingów w Opolu jego część zajęły przyczepki z reklamami blokując miejsca okolicznym mieszkańcom, którzy nie mają gdzie parkować. - A my nie mamy gdzie stawiać aut - żalą się mieszkańcy. Straż miejska i MZD rozkładają ręce: - Nic nie możemy z tym zrobić. Właściciel przyczep Łukasz Placykiewicz nie widzi problemu. - Nie ma nigdzie tabliczki, która zabraniałaby parkowania w tym miejscu lub też mówiła, że parking jest przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców osiedla. Więc można tu zostawiać wszystkie zarejestrowane pojazdy, a moje ten wymóg spełniają - każda przyczepa ma ważną rejestrację, zrobione przeglądy techniczne. Nie naruszyłem więc prawa - tłumaczy. Jak donosi “Gazeta pl Opole” bezradne są straż miejska i Miejski Zarząd Dróg.

W 2008 roku cofnięto artykuł Kodeksu wykroczeń, który stanowił o tym, że kto zajmuje bez zezwolenia pas drogowy lub drogę publiczną na cele niezwiązane z gospodarką i komunikacją drogową, podlega grzywnie. Więc w tym momencie nie mamy podstawy prawnej do interwencji - tłumaczy Krzysztof Maślak, zastępca komendanta straży miejskiej w Opolu. Mirosław Pietrucha, wicedyrektor MZD: - Na Jankowskiego z miejsc parkingowych mogą korzystać wszystkie pojazdy z ważną rejestracją i aktualnymi badaniami technicznymi. Nie potrzeba żadnych dodatkowych zezwoleń. Inne miasta też toczą batalię z przyczepami reklamowymi. Im udało się znaleźć rozwiązanie. W Olsztynie wszystkie parkingi oznaczono tak, że mogą stawać na nich jedynie samochody. Poznań zaś pobiera opłaty, jeśli ktoś chce zająć miejsce parkingowe na reklamę.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
9.8.2011
Testy kierowcy rajdowego

Najmłodszy kierowca RMF Caroline Team – Adam Małysz przystąpił do egzaminu na certyfikat i licencję stopnia “R” Cross-Country. Test został zaliczony – czytamy na portalu RMF Caroline Team. Mistrz przystąpił do egzaminu w warszawskiej siedzibie Polskiego Związku Motorowego. Test składał się z 40 pytań, aby zaliczyć trzeba było prawidłowo odpowiedzieć na minimum 60 procent. Na rozwiązanie pytań testowych miał 40 minut. Po tym czasie swoje odpowiedzi omówił z komisją egzaminacyjną. "Pytania nie były łatwe" - tłumaczy Adam Małysz. "Wiele było takich, w których wydawało się, że parę odpowiedzi jest prawidłowych. Z moim pilotem Rafałem Martonem studiowaliśmy przepisy dosyć mocno więc nie było tak źle. Choć parę błędów zrobiłem. Najtrudniejsze były te dotyczące kar. To jest moje pierwsze podejście i cieszę się, że się udało" - dodał.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
9.8.2011
Żółty guzik dla pieszych. Czy właściwie działa?

 

  

 

(Fot.: PD@N 396-10ŠJM i 15ŠJM) Wielu pieszych uważa, że żółte guziki w ogóle nie działają. Natomiast samą ideę "przejścia na żądanie" uważają za słuszną

 

Jeśli nie wciśniesz w odpowiednim momencie, nie przejdziesz. Tę zasadę zna każdy pieszy. Jestem kilka sekund za późno i nic tego nie zmieni. Stoją też kierowcy, którzy dokładnie w tym samym momencie mają czerwone światło. Często na skrzyżowaniu stoi pieszy, który zapomina wcisnąć guzik. Myślę, że każdy pieszy mieszkaniec przynajmniej raz dziennie przeżywa jakąś przygodę z guzikiem w roli głównej. Wszystko dzięki drogowcom, którzy dbają, aby w naszym życiu nie wiało nudą – czytamy w olsztyńskiej “Gazecie pl”. Legendy mówią, że jak przycisk naciśnie się wielokrotnie to będzie szybciej zmiana świateł, ale to niestety legendy. Czy rzeczywiście nic moknącym na przejściu pieszym nie można pomóc? Dla udowodnienia, że mogą działać znaleźliśmy przykłady np. z Londynu, gdzie “są guziki, które jak się wciśnie, zaczynają piszczeć, zmieniać światła, pokazywać, że działają. Nikt ich nie psuje, bo ma zielone i musi iść. Poza tym przechodzenie na czerwonym świetle nie jest zabronione - kiedy samochody stoją, to ludzie idą, nie czekając na cud z nieba”. Podobnie w Szwecji – “Po wciśnięciu maszynka zaczyna wolno pikać i po chwili zmienia światło na zielone, dając sygnał dźwiękowy. Jeżeli nie jedzie żaden samochód, dzieje się to natychmiast. W nocy wszystkie światła na skrzyżowaniu świecą się na czerwono. System wykrywa nadjeżdżający samochód i zmienia mu światło tak, że nawet nie musi zwalniać. Nie ma żadnych migających żółtych.” “Kopenhaga. Tam na każdym słupie ze światłami jest dodatkowo przycisk i głośnik mówiący, na jakim skrzyżowaniu się znajdujemy. W Monte Carlo znalazłem przejście dla pieszych z diodową klepsydrą pokazującą, ile jeszcze będziemy musieli czekać. Uznali, że człowiek jak podszedł, może postać 20 sekund. Puszczą trochę więcej samochodów i wszyscy będą zadowoleni.” Czyli mogą działać?

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
10.8.2011
Ekologiczny kierowca II
Kategorie:  » policja  » kontrole drogowe

 

 (Fot.: PD@N 396-20-21)

 

Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego pojazdów przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz transgraniczny transport odpadów to główne tematy szkoleń, w których udział wzięli policjanci zachodniopomorskiej drogówki. Szkolenia przeprowadzone zostały w ramach projektu pn. "EKOLOGICZNY KIEROWCA II" realizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. “EKOLOGICZNY KIEROWCA II" to kontynuacja nowatorskiego programu zachodniopomorskiej drogówki, dzięki któremu możliwe stało się usuwanie z dróg aut zagrażających nie tylko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, ale także środowisku naturalnemu. Tym razem głównym założeniem projektu jest promowanie ekologicznego korzystania z pojazdów mechanicznych. Z roku na rok wzrasta bowiem liczba aut poruszających się po drogach naszego kraju i regionu. Na drogach robi się coraz ciaśniej. W miastach tworzą się korki, które w dużej mierze przyczyniają się do podwyższenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dynamiczny wzrost ilości pojazdów nie wpływa jednak na poprawę świadomości technicznej kierowców. Niestety, wciąż zbyt wielu właścicieli pojazdów odwiedza mechanika dopiero w momencie awarii. Wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmierny hałas oraz przekroczenie norm emisji spalin to tylko niektóre z usterek technicznych pojazdów, które poważnie zagrażają środowisku. Aby skutecznie eliminować z dróg naszego województwa auta niesprawne techniczne, w ramach projektu “EKOLOGICZNY KIEROWCA II" przewidziano szkolenia zachodniopomorskiej drogówki. Szkolenia dla policjantów ruchu drogowego realizujących zadania związane z kontrolą stanu technicznego pojazdów przeprowadzono w poniedziałek i we wtorek. Pierwsze z nich odbyło się w Szczecinie, drugie w Koszalinie. W sumie przeszkolonych zostało 50 policjantów z terenu całego województwa. Szkolenie miało charakter kaskadowy – osoby przeszkolone przeprowadzą następnie szkolenia dla policjantów w swoich jednostkach macierzystych. W trakcie spotkań omówione zostały zasady przeprowadzania kontroli stanu technicznego pojazdów, w kierunku ujawniania m.in. wycieków płynów eksploatacyjnych, przekraczania norm hałasu i spalin. Omówiono także zasady reagowania na zachowania nieekologiczne, np. wywóz odpadów na tereny leśne, mycie pojazdów w pobliżu otwartych zbiorników wodnych. Poruszono również zagadnienie transgranicznego przewozu odpadów. Wykłady prowadzili m.in. diagności z Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie oraz z Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie oraz przedstawiciel Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Policjanci wzięli również udział w zajęciach praktycznych, podczas których wykorzystano samochód Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii – Fiat Ducato wraz ze specjalistycznym wyposażeniem do kontroli stanu technicznego pojazdów. Na zakończenie spotkania każdy policjant otrzymał materiały szkoleniowe w postaci zeszytów edukacyjnych oraz nośników pamięci zawierających akty prawne oraz prezentacje przedstawione podczas szkolenia. W ramach projektu “EKOLOGICZNY KIEROWCA II" przeszkoleni policjanci przeprowadzą kampanię edukacyjną. Każdy kontrolowany kierowca otrzyma ulotkę z poradami zawierającymi sposoby na ekologiczne korzystanie z pojazdu oraz z mapą drogową naszego województwa. Dofinansowanie projektu “EKOLOGICZNY KIEROWCA II" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wyniosło 20 tysięcy złotych.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
10.8.2011
Film prewencyjny dla użytkowników dróg

 

 (Fot.: 396-3-2)

 

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego i Zespołu Prasowego mazowieckiej komendy wraz z aktorami serialu “Ojciec Mateusz” przygotowali film prewencyjny, który ma przekonać motocyklistów do bezpieczniejszej jazdy, a kierowcom pojazdów przypomnieć, że prowadzący jednoślad jest pełnoprawnym użytkownikiem drogi.

Działania prewencyjne podejmowane przez mazowiecką policję, promujące bezpieczne zachowania, wpierali już sportowcy: Jerzy Dudek, Krzysztof Hołowczyc, Leszek Kuzaj oraz aktorzy Piotr Adamczyk, Marcin Dorociński i Tomasz Karolak. Tym razem policjanci z mazowieckiej komendy poprosili o pomoc aktorów z jednego z najbardziej popularnych seriali emitowanego obecnie na antenie polskich stacji telewizyjnych, czyli “Ojca Mateusza”. Chyba nie ma osoby, która nie widziałaby, jak działają aspirant Nocul i starszy sierżant Gibalski, czyli Michał Piela i Rafał Cieszyński. Realizację filmu wsparły Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z Warszawy i Radomia. W filmie będzie można także zobaczyć Ryszarda Augustyna, wielokrotnego mistrza rajdów endura, a także kaskaderów z grupy “FX Driver” pod kierownictwem Michała Pernacha i Macieja Kubicy, których wyczyny można było oglądać w produkcjach Stevena Spielberga i innych znanych serialach. W produkcji mazowieckich policjantów wystąpili też radomscy strażacy.

Realizacja filmu ma dwa cele: przekonać motocyklistów do bezpieczniejszej jazdy, a kierowcom pojazdów przypomnieć, że prowadzący jednoślad jest pełnoprawnym użytkownikiem drogi. Opinia o motocyklistach często kształtowana jest, niestety, poprzez rozlegający się na ulicach ryk silników gwałtownie przyspieszających “ścigaczy”, czy też widok pędzących z prędkością błyskawicy “szaleńców” w czarnych skórach. W naszym myśleniu od dawna pokutuje wizerunek “motocyklisty – dawcy organów”, a dosiadający swoich stalowych maszyn postrzegani są jako osoby niosące zagrożenie dla innych użytkowników dróg. Oczywiście, nie brakuje wśród kierujących jednośladami takich, którzy lubią brawurę i przesadne ryzyko. Takich osób nie brakuje także wśród kierowców samochodów osobowych i ciężarowych. Film opracowany przez mazowieckich policjantów ma być emitowany od września na antenach ogólnopolskich stacji telewizyjnych.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
10.8.2011
Kamera włącza rowerzystom zielone światło
Kategorie:  » skrzyżowania  » sygnalizacja świetlna  » rowerzyści

 

 (Fot.: PD@N 396-6)

 

W Łodzi działa pierwsza kamera, która “wykrywa” rowerzystów zbliżających się do skrzyżowania ścieżki rowerowej i ulicy. Wówczas wysyła impuls do sygnalizatora, który zmienia światło na zielone. Kamerę zamontowano na skrzyżowaniu al. Politechniki i al. Mickiewicza.?- To wersja próbna systemu, który chcemy wdrożyć w przyszłości - mówi Aleksandra Mioduszewska, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Choć pomysł jest ciekawy, nie przypadł do gustu rowerzystom. ?- Urządzenie zacina się, a gdy pada deszcz - “nie widzi” oczekujących na zmianę świateł rowerzystów - mówi Hubert Barański z fundacji Fenomen, współtwórca portalu Rowerowa Łódź. - Moim zdaniem, jest nieskuteczne, a kosztuje dużo. Lepiej byłoby przeznaczyć te pieniądze na budowę ścieżek rowerowych.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
10.8.2011
O likwidacji przejść dla pieszych cd.

W Olsztynie w związku z decyzjami likwidacji przejść dla pieszych, właśnie piesi podjęli szeroką dyskusję w sprawie traktowania pieszych. Jeden z nich pisze: “Olsztyn jak zawsze idzie pod prąd światowym tendencjom, w których "miasto jest dla ludzi", u nas "miasto jest dla samochodów". Kiedy pieszy ginie w wypadku z winy kierowcy, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość, nikt nie myśli o tym, jak sprawić, by kierowcy przestrzegali przepisów, rozwiązanie jest prostsze - likwidacja przejścia.” I konkretnie - w obronie pieszych “Gazeta Olsztyńska” zainicjowała tworzenie listy niebezpiecznych miejsc. Chcą, aby tam powstały nowe przejścia dla pieszych oraz miejsca, skąd zebry powinny zniknąć.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
11.8.2011
Co to za pojazd na Piotrkowskiej?
Kategorie:  » pojazdy  » rowerzyści

 (Fot.: PD@N 396-7)

 

W Łodzi na Piotrkowskiej pojawił się niespotykany trójkołowy rower. Co to za rower? To właśnie Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, na rowerze Google. Jak donosi “Dziennik Łódzki” za kilka tygodni samochód i właśnie ten specjalnie skonstruowany, trójkołowy rower Gogle przygotują ujęcia Piotrkowskiej mające być wizytówką polskiej edycji usługi Street View. Pojazdy mają zainstalowane gps-y i specjalny system kamer. Na maszcie roweru umieszczono dziewięć aparatów fotograficznych (osiem fotografujących w poziomie i jeden w pionie). Robią zdjęcia w trybie ciągłym - czyli fotografują przez cały czas jazdy, a nie co kilka czy kilkanaście metrów. Odbiornik GPS służy do określenia lokalizacji, gdzie dane zdjęcie zostało wykonane. Natomiast dalmierze laserowe pomagają w tworzeniu efektu 3D - informował PAP Piotr Zalewski z Google Polska. Następnie sfotografowane zostaną inne ulice Łodzi. Od centrum do obrzeży - będą fotografowane z samochodu, na dachu którego zamontowanych zostało 18 aparatów fotograficznych. W ciągu godziny umożliwia on wykonanie setek tysięcy zdjęć. A w pierwszych dniach 2012 roku panoramiczne zdjęcia głównej ulicy Łodzi - Piotrkowskiej - pojawią się na mapach Google na całym świecie. Będą to pierwsze zdjęcia polskiego miasta dostępne w usłudze Street View; później pojawią się tam fotografie miast Euro 2012: Warszawy, Poznania, Gdańska i Wrocławia a także Krakowa.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
11.8.2011
Elektroniczny system ilteQ przeciwko pijanym kierowcom
Kategorie:  » pijani kierowcy  » alkomaty

W ślad za światowymi jest już także polski wynalazek. Ten nowy wynalazek bezlitośnie wywęszy co przeskrobał kierowca. W dodatku dowiedzą się o tym wszyscy wokół auta. Katowicka spółka Noidss pochwaliła się właśnie, że wypowiada wojnę jednej z największych i najtragiczniejszych plag polskich dróg - jazdą po pijanemu. W jaki sposób? Wprowadza na rynek elektroniczny system ilteQ, który pozwoli uruchomić pojazd tylko wtedy, gdy sprawdzi, czy kierowca jest trzeźwy... Pomysłodawcą opracowania systemu jest Sebastian Szajter, który zapewnia, że to autorskie rozwiązanie i podkreśla, że nie było ono wzorowane na żadnym z podobnych urządzeń, które działają w kilku państwach na Zachodzie. "Dopiero, kiedy wprowadzałem produkt na rynek dowiedziałem się, że w USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji istnieją podobne systemy wspierające" - mówi Szajter. Po roku prac opracowano prototyp, kolejny rok odbywały się testy w trzech niezależnych samochodach. "Wniosek, jaki nasuwał się po rocznych testach był jednoznaczny - system może wpłynąć na zmniejszenie spożycia alkoholu, a więc może wspomóc rynek i... uratować komuś życie" - mówi prezes ilteQ System. "Wiem, że może to być uznane za chwyt marketingowy, ale wyraźnie podkreślam, że moim celem było nie tylko stworzenie ciekawego projektu biznesowego opartego na niszowym produkcie. W firmie Nodiss traktujemy go także jako społeczną misję" - mówi.

IlteQ składa się z trzech modułów - testera z ustnikiem, w który dmuchamy po wejściu do samochodu (tak jak policyjny alkomat), zintegrowanego z modułem sterującym, "mózgiem" urządzenia, które po analizie stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu pozwala lub uniemożliwia uruchomienie samochodu. O tym, czy możemy ruszyć, czy nie informuje sygnalizacja świetlna i dźwiękowa testera, a trzeci moduł - system oświetleniowy LED umieszczony na szybie auta - to informacja dla pozostałych uczestników ruchu o statusie pojazdu: "bezpieczny" lub "niebezpieczny" dla otoczenia. Zdaniem konstruktorów to również wsparcie dla policji i innych służb upoważnionych do kontroli kierowców. 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
11.8.2011
Kierowcy tirów notorycznie łamią prawo
Kategorie:  » kierowcy zawodowi  » czas pracy kierowcy  » mandaty

Kierowcy tirów nagminnie łamią normy czasu prowadzenia pojazdów – udowodniły to przeprowadzone kontrole policji i Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowcy otrzymali mandaty za: zbyt długą jazdę bez odpoczynku czy przekroczenie dozwolonej prędkości. - Rekord należy do kierowcy, którego zatrzymaliśmy po 70 godzinach jazdy bez odpoczynku, przy normie 10 godzin pracy - powiedział st. sierż. Michał Adamczyk, który kontrolował tiry i autobusy przy ul. Strykowskiej w Łodzi. Rekordziści mandatowi - przedsiębiorca - 5650 zł i kierowca - 400 zł.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
11.8.2011
Kolejny pijany wiózł dziecko
Kategorie:  » pijani kierowcy  » przewóz dzieci  » wypadki drogowe

 

 (Fot.: PD@N 396-5)

 

Pijany mężczyzna stracił panowanie nad kierownicą, staranował barierki mostu i spadł do kanału wodnego w miejscowości Lisowice (województwo dolnośląskie). W samochodzie jechał z nim 10-letni chłopiec. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że w chwili wypadku mężczyzna był pijany.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
12.8.2011
Minister uczyła udzielania pierwszej pomocy
Kategorie:  » pierwsza pomoc  » policja

 

(Fot.: PD@N 396-27)

 

Dziesięć zestawów pierwszej pomocy medycznej przekazała policjantom z radomskiej drogówki minister zdrowia Ewa Kopacz. Profesjonalne, dobrze wyposażone zestawy pierwszej pomocy medycznej trafią do radiowozów użytkowanych przez policjantów wydziału ruchu drogowego. Jak podkreślił z-ca komendanta radomskiej policji nadkom. Tomasz Chojecki sprzęt ten przyda się policji, bo do wielu wypadków policjanci przyjeżdżają jako pierwsi i udzielają poszkodowanym pierwszej pomocy. Szefowa resortu zdrowia wzięła też udział w policyjnej akcji, podczas której sprawdzano, czy kierowcy potrafią udzielać pierwszej pomocy, uczyła kierowców, jak należy udzielać pierwszej pomocy.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
14.8.2011
Kierowca w japonkach
Kategorie:  » kierowcy  » technika kierowania pojazdem

 

(Fot.: PD@N 396-16ŠJM)

 

Lato to czas kiedy znaczna część osób decyduje się na chodzenie w klapkach. Pomimo, że badania opinii kierowców wykazały, iż najtrudniej jeździ im się w japonkach, to jednocześnie 25% badanych przyznaje, że prowadzi w nich samochód regularnie*. Wśród butów, które nie są odpowiednie do prowadzenia pojazdu można wymienić również szpilki, buty z długim noskiem czy koturny.

Odpowiednie obuwie ułatwia szybką reakcję w przypadku hamowania, zmiany biegów i przyspieszania. Cechy takie jak przyczepność podeszwy i komfort mogą okazać się nieocenione w przypadku zagrożenia wymagającego nagłego hamowania. Choć chwilowe ześliźnięcie się stopy z pedału hamulca może wydawać się niegroźne, warto pamiętać, że jadąc z prędkością 90 km/h w ciągu jednej sekundy pokonujemy 25 m - mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault. Dobre obuwie powinno mieć przede wszystkim odpowiednią podeszwę. Nie może być ona zbyt gruba i twarda, powinna pozwalać na wyczucie siły z jaką trzeba naciskać na pedał. Musi też mieć dobrą przyczepność, która zapobiegnie ześlizgiwaniu się nogi z pedałów. Zdecydowanie należy unikać bardzo szerokiego obuwia, które mogłoby doprowadzić do tego, że jednocześnie naciskamy na dwa sąsiadujące pedały. Istotną kwestią, na którą również należy zwrócić uwagę szczególnie latem jest mocowanie obuwia wokół kostki. But powinien stabilnie leżeć na stopie, nie może być ryzyka wysunięcia się z niego. Między innymi z tego właśnie powodu nieodpowiednie są klapki oraz buty wiązane wokół kostki. Zdecydowanie najlepszym obuwiem są buty sportowe na płaskiej podeszwie mającej dobrą przyczepność – tłumaczą trenerzy Szkoły Jazdy Renault. Pod żadnym pozorem nie wolno też prowadzić pojazdu boso. Jeśli mamy na stopach obuwie, które nie nadaje się do prowadzenia pojazdu, warto wziąć ze sobą drugie na zmianę, w którym będziemy mogli bezpiecznie kierować pojazdem - radzą trenerzy Szkoły Jazdy Renault. Szczególną wagę do obuwia trzeba przykładać, gdy pada. Jeśli podeszwa jest mokra, łatwiej ześlizguje się z pedałów. Jeżeli połączymy to z obuwiem, które nawet przy suchej pogodzie ma niską przyczepność, zdecydowanie ryzykujemy utratę kontroli nad pojazdem - ostrzegają trenerzy Szkoły Jazdy Renault. Aby się przed tym ustrzec, kierowca powinien wytrzeć podeszwę butów.

Jakich butów unikać:

-         Na platformie/koturnie - mają grubą i często ciężką podeszwę, co utrudnia szybkie ruchy, ogranicza czucie i może doprowadzić do utknięcia stopy między pedałami,

-         Szpilek – wysoki i cienki obcas może utknąć w dywaniku i uniemożliwić manewrowanie, nie daje też odpowiedniego, stabilnego wsparcia,

-         Klapek, japonek i butów wiązanych w kostce – nie trzymają się stopy, przez co mogą się z niej ześliznąć, mogą też powodować bolesne otarcia,

-         Obuwia zbyt ciasno przylegającego w okolicach kostki – utrudnia i spowalnia ruchy.

Jakie buty wybrać do jazdy samochodem:

-         Podeszwa powinna mieć grubość do 2,5 cm, nie może być też szeroka,

-         Buty muszą mieć dobrą przyczepność, nie mogą zsuwać się z pedałów,

-         Powinny dobrze trzymać się stopy,

-         Nie mogą ograniczać ruchów ani powodować dyskomfortu.

Źródło: Norwich Union Motor Insurance, Wielka Brytania

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
14.8.2011
Kto to są spowalniacze?

Kierowcy mówią o nich: spowalniacze. Trąbią, łamią przepisy, byle jak najszybciej minąć samochód kursu nauki prawa jazdy. Jakby zapomnieli, że każdy kierowca siedział kiedyś w “elce”. Samochody nauki jazdy nie wzbudzają sympatii w kierowcach - informuje “Gazeta Olsztyńska”. Jak wszyscy wiemy to temat stale pojawiający się na łamach wielu dzienników. Dziennikarze zastanawiają się dlaczego tak źle traktowani są kandydaci na kierowców w pojazdach szkoleniowych, dlaczego kierowcy na nich trąbią. - Często na was trąbią? - pytają Jacka Gila instruktora nauki jazdy. - Tak, ale jest i tak lepiej niż kiedyś. Klakson jest zbyt często używany. Wynika to chyba z nawyku lub braku kultury jazdy. Najczęściej trąbią młodzi kierowcy, którzy odreagowują to, że ktoś kiedyś na nich trąbił - odpowiada Jacek Gil.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
15.8.2011
Półturbina, albo rondo “motyl”
Kategorie:  » rondo  » Warszawa

(Fot.: PD@N 396-4 oraz 26) ^ “Życie Warszawy” precyzyjnie instruuje jak kierowcy powinni zachowywać się przed wjazdem na dawne rondo Babka - w jego nowej organizacji ruchu - tak więc, trzeba ustawić się na odpowiednim pasie - w zależności od tego, którym zjazdem chcemy to skrzyżowanie opuścić. Wcześniej pasy ruchu były tak wymalowane, że pierwszeństwo miał nadjeżdżający z lewej strony. Na dodatek znaki na jezdni dopuszczały możliwość częstej zmiany pasów, co prowadziło do kolizji.

 

Rondo Zgrupowania AK “Radosław” (dawne rondo Babka) było zamknięte przez trzy dni. W tym czasie wymieniono asfalt, nawierzchnię między torowiskami i wytyczono nowe pasy, wyklejono nowe znaki, zamontowano krawężniki zwężające jezdnię; przeprogramowano sygnalizację świetlną; wszystko w celu ułatwienia kierowcom przejazdu i zmniejszenia korków w tym miejscu, obok przepustowości poprawi się także bezpieczeństwo na rondzie. - Być może kierowcy będą przecierać oczy ze zdumienia, bo zastaną inny układ pasów, ale mamy za to nadzieję, że już nie będą przycierać karoserii samochodów - zapowiadał Adam Sobieraj, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. W ocenie kierowców, ale też urzędników nie sprawdziła się dotychczasowa organizacja dająca pierwszeństwo zjeżdżającym z ronda. Nowa organizacja ruchu to tzw. rondo półturbinowe (lub potocznie “motyl”). W związku z faktem, iż przewidziano też pasy do skrętu i jazdy na wprost rondo zakwalifikowano je właśnie jako półturbinowe. Jak kierowca powinien się poruszać - otóż przed wjazdem na skrzyżowanie kierowca będzie musiał ustawić się na odpowiednim pasie, który pokieruje go do odpowiedniego zjazdu. Jadący tym pasem kierowca do skrętu nie będzie mógł zmienić decyzji i pojechać prosto. Niektóre pasy na rondzie mają być przeznaczone np. tylko dla skręcających od razu w prawo, z innych pasów - tak jak teraz - będzie można albo skręcić, albo pojechać prosto. I tu swoje zadanie spełnią wysepki oddzielające, tak żeby kierowcy jadący prawym pasem nie mogli jechać prosto, tylko musieli skręcić. - Najwięcej kolizji zdarzało się podczas zmiany pasów przy zjeździe z ronda. Postanowiliśmy więc zmienić układ drogowy w taki sposób, by taka zmiana nie była konieczna - mówi miejski inżynier ruchu Janusz Galas.

 

 

(Fot.: PD@N 396-28) ^ Do kierowców wystosowywane są apele, aby uważali na znaki drogowe zarówno te pionowe, jak i poziome

 

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Adam Sobieraj, wyjaśnia nowe zasady poruszania się po rondzie w jego nowej organizacji ruchu: przed wjazdem na rondo kierowca musi ustawić się na odpowiednim pasie, który wskażą mu znaki na jezdniach i przy drodze. Pas będzie go prowadził do konkretnego zjazdu - jak po sznurku. Zasada jest  taka: z prawego pasa skręcamy na pierwszym zjeździe; ze środkowego - na drugim; z lewego - na trzecim. Rondo “Radosława" przeszło też tzw. korektę geometrii. To znaczy, że drogowcy zamontowali przy zjazdach – na obwodzie – wysepki krawężnikowe. To przeszkoda, która ma uniemożliwić cwanym kierowcom objeżdżanie ronda prawym pasem. Część warszawiaków jest sceptyczna

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
15.8.2011
Zginęły 53 osoby, 604 rannych

53 osoby zginęły, a 604 zostały ranne - to bilans 462 wypadków, do których doszło na polskich drogach podczas długiego sierpniowego weekendu . Policjanci zatrzymali aż 2972 nietrzeźwych kierujących. Te statystyki pokazują, że nadal, pomimo apeli Policji, prędkość i brawura zwyciężają nad zdrowym rozsądkiem.

Policyjna akcja związana z długim weekendem sierpniowym rozpoczęła się w piątek. Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwało około. 10 tys. policjantów. W akcji uczestniczyły też radiowozy z wideorejestratorami - zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane. W gotowości były policyjne śmigłowce. Policjanci sprawdzali przede wszystkim prędkość, z jaką jechali kierowcy, a także ich trzeźwość. Kontrolowali też, czy dzieci są przewożone w fotelikach, a kierowca i pasażerowie mają zapięte pasy.

Do największej ilości tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych doszło w sobotę i niedzielę, gdy w 240 wypadkach zginęły 33 osoby, a 304 zostały ranne. Największy ruch na drogach odnotowano w piątek, gdy rozpoczęły się wyjazdy na wydłużony weekend i w poniedziałek. Korki tworzyły się m.in. na drogach dojazdowych do miast.

Policjanci od początku weekendu apelowali, by nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. Mimo to, od piątku zatrzymali prawie 3000 pijanych kierujących, najwięcej w niedzielę, bo aż 950. To ogromna liczba. Każdego dnia policjanci zatrzymywali ponad pół tysiąca pijanych kierowców – mimo apeli, mimo grożących kar. Te osoby stanowiły ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych użytkowników dróg i dla swoich bliskich, którzy z nimi jechali. Zatrważające w dalszym ciągu jest przyzwolenie pasażerów jadących samochodem na to, by kierowała nim osoba pod wpływem alkoholu.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami za tzw. jazdę po użyciu alkoholu - gdy jego zawartość we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila - grozi zakaz prowadzenia pojazdów do trzech lat, do 30 dni aresztu i do 5 tys. zł grzywny; jeśli stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila - kierowcy grozi do 2 lat więzienia i utrata prawa jazdy na 10 lat.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
pytania i odpowiedzi
pytania i odpowiedzi
pytania i odpowiedzi
pytania i odpowiedzi
15.8.2011
Gdy sprawca kolizji uciekł

Pytanie: Jak uzyskać odszkodowanie, gdy sprawca kolizji uciekł i nie udało się zapisać numeru rejestracyjnego pojazdu?

Odpowiedź: Pomimo stresu, który zazwyczaj towarzyszy nam w takich sytuacjach, musimy pamiętać o wykonaniu trzech istotnych czynności. Najpierw zgłaszamy policji kolizję, której byliśmy uczestnikami; bez tego nie mamy co liczyć na wypłatę jakiegokolwiek odszkodowania. Następnie staramy się pozyskać gotowość ewentualnych świadków do złożenia zeznań, które potwierdzą, że sprawca kolizji zbiegł z miejsca zdarzenia. Kolejną czynnością jest zgłoszenie szkody naszemu ubezpieczycielowi w celu rozpoczęcia procesu likwidacji szkody. O tym, czy otrzymamy odszkodowanie oraz przez kogo zostanie ono wypłacone, decyduje rodzaj posiadanej przez nas polisy, a także to, czy policji uda się ustalić, kto był sprawcą kolizji. Możliwe są trzy warianty.

Policja ustala sprawcę - Wówczas, jeśli właściciel pojazdu, który w nas uderzył, posiada polisę OC, za wypłatę odszkodowania odpowiada towarzystwo, które ją wydało. Jeśli posiadamy ubezpieczenie AC to sami decydujemy, czy szkoda ma być likwidowana z OC sprawcy czy z naszego autocasco.

Posiadamy ubezpieczenie AC - Jeśli policji nie uda się ustalić sprawcy, a my posiadamy ubezpieczenie AC, koszty naprawy auta pokrywa towarzystwo z naszej polisy; oczywiście pod warunkiem, że nasza ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone przez nieznanego sprawcę, który zbiegł z miejsca wypadku.

Sprawca nieznany, a my posiadamy jedynie polisę OC - W tej sytuacji przysługuje nam z UFG odszkodowanie za szkody osobowe (np. zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, itp.) oraz materialne (np. uszkodzenie pojazdu lub innego mienia). Tu wypłata następuje tylko pod warunkiem, że w wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z jego uczestników, a uszczerbek na zdrowiu trwał dłużej niż 14 dni.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
pytania i odpowiedzi
15.8.2011
Grzech główny rowerzystów
Kategorie:  » rowerzyści  » pijani rowerzyści  » mandaty

Pytanie: Jakie grzechy popełniają rowerzyści?

Odpowiedź:

(Fot.: PD@N 396-1)

Dziennikarze “Gazety Zachodniej” sprawdzili jak miłośnicy dwóch kółek respektują przepisy ruchu drogowego. W tym celu reporterzy dziennika w kilku newralgicznych punktach kilku miast ŚLĄSKA obserwowali cyklistów. I oto ich obserwacje: na 11 przejeżdżających jedno ze skrzyżowań rowerzystów, tylko dwóch czekało aż zapali się zielone światło dla nich; nagminnie nie schodzą z pojazdu na przejściu dla pieszych; równie często skręcają bez sygnalizowania tego manewru ręką; rozmawiają podczas jazdy przez telefon komórkowy; jeżdżą z słuchawkami w uszach; niewielu odwraca się przed skrętem w lewo, aby upewnić się, czy nie jedzie za nim inny pojazd. Na 19 obserwowanych na kolejnym skrzyżowaniu rowerzystów, zaledwie dziesięciu jechało zgodnie z przepisami. Zupełnie źle jest z używaniem kasków (ochoć nie są obowiązkiem) na 26 rowerzystów w kaskach jechało tylko dwóch. Wynikami naszego testu – czytamy w “Dzienniku Zachodnim” nie był zaskoczony podinsp. Robert Piwowarczyk ze śląskiej drogówki. - Rowerzyści nie są grupą specjalnie respektującą przepisy ruchu drogowego i to niestety widać w statystyce wypadków - przyznaje Piwowarczyk.

 

 

Rowerzystów 7 grzechów głównych:

1. Jeżdżą ze słuchawkami na uszach.
2. Przejeżdżają po pasach dla pieszych.
3. Rozmawiają przez telefon komórkowy w trakcie jazdy.
4. Jeżdżą po chodnikach, gdy obok jest ścieżka rowerowa.
5. Nie sygnalizują, że zamierzają skręcić w boczną ulicę.
6. Jeżdżą rowerem pozbawionym oświetlenia.
7. Wjeżdżają na czerwonym świetle na skrzyżowania.

 

 

Pytanie: Jaki jest największy grzech rowerzystów?

Odpowiedź Dariusza Pytla z WRD KPP w Tarnowskich Tórach: Grzech główny to jazda pod wpływem alkoholu. Kiedy zatrzymany w wydychanym powietrzu ma co najmniej pół promila alkoholu, to zaliczamy takie zdarzenie jako przestępstwo. Jest ono zagrożone karą pozbawienia wolności do dwóch lat i grzywną. Karą dodatkową może być zakaz prowadzenia rowerów od roku wzwyż. O wykroczeniu mówimy, kiedy po badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, wynik oscyluje od 0,2 do 0,5 promila. Takie wykroczenie jest zagrożone grzywną i zakazem prowadzenia rowerów do lat trzech.

Odpowiedzi udzielił: Dariusz Pytel z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
pytania i odpowiedzi
15.8.2011
Obowiązek posiadania w pojeździe sprawnej gaśnicy

Pytanie: Każdy pojazd powinien być wyposażony w gaśnicę, a jakie są konsekwencje jej przeterminowania ?

Odpowiedź: Gaśnica jest elementem wyposażenia obowiązkowego pojazdu samochodowego, którą należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym, w razie potrzeby jej użycia. Podczas kontroli drogowej policjanci powinni sprawdzać realizację obowiązku posiadania gaśnicy. Ujawniony przekroczony termin jej ważności nie powinien jednak skutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego lub nałożeniem mandatu karnego. Jednakże w tym przypadku koniecznym wydaje się pouczenie kierującego o potrzebie dokonania konserwacji i sprawdzenia gaśnicy - zgodnie z zaleceniem producenta.

W art. 66 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 ze zm.) zwanej w dalszej części ustawą wskazuje, iż pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Ponadto urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu,  powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.

Wprawdzie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w § 3 ust. 2 i 3 zawiera zapis, iż: “§ 3 ust. 2 Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej “gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. 3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”, jednakże w ocenie Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji nie należy stosować tegoż aktu do pojazdów, ponieważ rozporządzenie określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 155, poz. 1232), w załączniku nr 1 - określa wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego. Przedmiotem badania są także elementy wyposażenia pojazdu, czyli np. gaśnica.

Zgodnie z zapisem badanie gaśnicy odbywa się poprzez oględziny i jedynie jej brak (jeżeli jest wymagana) powoduje negatywny wynik badania. Stąd też należy przyjąć, iż skoro prawodawca w kryteriach nie ujął kontroli ważności lub sprawności gaśnicy, to te elementy powinny pozostać poza zainteresowaniem diagnosty, a tym samym i organu kontroli ruchu. Zakładając, że policjant zatrzymałby dowód rejestracyjny z tego powodu, to pojazd trafi na badanie techniczne dodatkowe, podczas którego diagnosta nie jest uprawniony do sprawdzania terminu ważności (przydatności) gaśnicy.

W kontekście art. 66 ustawy, jak również z praktycznego punktu widzenia wątpliwości budzi także kontrola sprawności i skuteczności działania gaśnicy ..na drodze", ponieważ udzielenie odpowiedzi na to pytanie wiązałoby się z koniecznością jej użycia.

Analizując akty prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej należy stwierdzić, iż warunki jakim odpowiadać powinny gaśnice będące na wyposażeniu pojazdów nie zostały określone w ogóle, podobnie jak zasady konserwacji.

Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, iż przepisy dotyczące gaśnic samochodowych nie są jednoznaczne. W ocenie Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji gaśnica stanowiąca wyposażenie pojazdu samochodowego innego niż motocykl (z wyłączeniem pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych) nie podlega przepisom rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jako sprzęt gaśniczy. Dlatego też podczas kontroli drogowej policjanci powinni sprawdzać realizację obowiązku posiadania gaśnicy, a ujawniony przekroczony termin jej ważności nie powinien jednak skutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego lub nałożeniem mandatu karnego.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
pytania i odpowiedzi
15.8.2011
Prawo jazdy dla obcokrajowca

Pytanie: Mam kuzynkę, która urodziła się we Francji i ma francuskie obywatelstwo. Chciałaby obecnie zrobić prawo jazdy w Polsce (ze względu na niższą cenę i na fakt, że w naszym kraju idzie to sprawniej i szybciej). Nie ma ona obywatelstwa polskiego, ale złożyła już wniosek o jego przyznanie oraz nie przebywa w Polsce 185 dni. Perfekcyjnie mówi po Polsku (ma rodziców Polaków). Moje pytanie brzmi czy może ona rozpocząć kurs prawa jazdy zanim otrzyma obywatelstwo i dowód a egzamin zdać dopiero po otrzymaniu tych dokumentów, czy także z rozpoczęciem kursu musi czekać aż do otrzymania obywatelstwa i dowodu?

Odpowiedź: Jak określa ustawa - Prawo o ruchu drogowym prawo jazdy może otrzymać osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy. Co oznacza, że egzaminu na prawo jazdy nie może zdać wcześniej niż spełni ten warunek, lub - jak to ma miejsce w tej konkretnej sytuacji - otrzyma obywatelstwo polskie. Jednak jak wyjaśnia to nasz ekspert z tych samych powodów nie może rozpocząć szkolenia.

 

 

Ustawa – Prawo o ruchu drogowym: (fragment) “Art. 90. 1. Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

1) osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;

2) uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;

3) odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;

4) zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.”

(Wymóg pobytu na terytorium RP wprowadzony został ustawą z dnia 29 października 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 180 poz. 1497, obowiązuje z dniem 21 października 2005 r.)

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami: (fragment) Art. 5. Pkt. “1a. Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 5 ustawy, a cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.”

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
15.8.2011
Biblioteka EUROPEJSKIEGO KIEROWCY ZAWODOWEGO

 

 

Szanowni Państwo,

jednym z postulatów zgłaszanych przez użytkowników oprogramowania wspierającego proces kształcenia kierowców zawodowych jest umożliwienie osobom szkolonym pogłębienia i ugruntowania wiedzy w ramach poszczególnych tematów i modułów. Oczywiście, byłoby to wliczane do czasu spędzanego przez kursantów na szkoleniu. Na potrzebę rozszerzenia szkolenia zwracają również uwagę urzędy wojewódzkie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i realizując postulaty organów nadzorczych, Grupa IMAGE opracowała dodatkową aplikację współpracującą z oprogramowaniem EUropejski Kierowca Zawodowy Pt.:  Biblioteka EKZ.

Aplikacja Biblioteka EKZ to obszerny zbiór dostępny dla kursanta z poziomu każdego slajdu oprogramowania EUropejski Kierowca Zawodowy. Zawiera między innymi:

1.        Filmy prezentujące nie tylko zasady ruchu drogowego, pierwszej pomocy, właściwości technicznych pojazdów itp., ale również np. relacje z konferencji poświęconych bezpieczeństwu ruchu drogowego.

2.        Książki z zakresu programu szkolenia kierowców zawodowych - od budowy i zasad eksploatacji pojazdów do szczegółowych przepisów regulujących działanie transportu drogowego w Polsce i Europie.

3.        Dostęp do zbioru e-PrawoDrogowe, który zawiera wszystkie ustawy i rozporządzenia dotyczące ruchu drogowego, na bieżąco aktualizowane i ujednolicane.

E-biblioteka stanowi doskonałe, dodatkowe narzędzie do prowadzenia szkoleń. Zakres merytoryczny zgromadzonych materiałów dokładnie odpowiada tematyce szkolenia, a ich objętość wypełnienia z naddatkiem czas przewidziany na szkolenie. Kursanci odbędą więc kurs w formie interesującego, ciekawego i efektywnego szkolenia, a trenerzy - wykładowcy dostaną możliwość indywidualizacji toku szkolenia odpowiadającej potrzebom i doświadczeniu poszczególnych osób.

Aplikacja Biblioteka EKZ stanowi integralną część oprogramowania EUropejski Kierowca Zawodowy. Zostanie dostarczona Ośrodkom Szkolenia - klientom Grupy IMAGE - posiadającym umowę na użytkowanie oprogramowania EUropejski Kierowca Zawodowy na płytach DVD i może być zainstalowania na określonej w umowie licencyjnej liczbie stanowisk.

Grupa IMAGE dostarcza aplikację całkowicie bezpłatnie. Nie ulegają zmianie ceny produktów związanych z oprogramowaniem EKZ. Nie powstają również jakiekolwiek ukryte koszty w formie dodatkowych opłat "administracyjnych", "operacyjnych" itp. Pozdrawiamy,

Redakcja oprogramowania EUropejski Kierowca Zawodowy

 

 

 

 (Fot.: PD@N 396-9)

 

Spis materiałów Biblioteki EKZ:

czas łączny filmów: ponad 7 godzin

liczba stron książek: ponad 2200

aktów prawnych: ponad 600

 

1)       Tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS. Wszystkie numery cotygodniowego, bezpłatnego newslettera rozsyłanego pocztą mailową, śledzącego zmiany w prawie w zakresie ruchu drogowego, transportu i drogownictwa, przynoszącego przegląd prasy w tych dziedzinach i stwarzającego możliwość wymiany opinii.

2)       Program "Elektroniczne prawo drogowe". Baza aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych dotyczących ruchu drogowego. Akty zarówno ujednolicane, jak i w wersjach pierwotnych, projekty aktów prawnych, przypisy oraz wybrane akty europejskie.

3)       Program "Testy CD". Program komputerowy zawierający pytania testowe na prawo jazdy kategorii C i D, moduł egzaminacyjny (według wzoru egzaminu państwowego) i modułu do nauki.

4)       Program “Kodeks drogowy”. Program komputerowy zawierający pełną, aktualną wersję ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych.

5)       Program “Skrzyżowania”. Program komputerowy zawierający 178 animacji umożliwiających naukę i utrwalenie zasad pierwszeństwa przejazdu.

6)       Książka “Podręcznik kierowcy CD”, Marian Ośko, Henryk Próchniewicz. Podręcznik przygotowujący do egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy kategorii C i D.

7)       Książka "AutoTeka". "Podręcznik kierowcy CD". Podręcznik przygotowujący do egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy kategorii C i D – dostosowany do pakietu edukacyjnego dla uczestników kursów na prawo jazdy “AutoTeka CD”.

8)       Książka “Kodeks drogowy. Komentarz z orzecznictwem NSA, SN, TK”, Stanisław Soboń. Dwutomowe, gruntowne opracowanie ustawy Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych oraz orzecznictwa NSA, SN i TK w tym zakresie.

9)       Książka “Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem”, Zbigniew Drexler. Szczegółowe komentarze do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych, które wyznaczają zasady ruchu, porządku i bezpieczeństwa na drogach. Większość z tych zasad przedstawiono na poglądowych, barwnych  ilustracjach.

10)   Książka "Podręczny kodeks drogowy". Pełne, stale aktualizowane teksty ustawy Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych.

11)   Książka “Znaki i sygnały drogowe”, Zbigniew Drexler. Popularne, bogato ilustrowane omówienie obowiązujących znaków i sygnałów drogowych.

12)   Film "Sytuacje drogowe". Animowane sytuacje dotyczące: drogi i jej elementów, ogólnych zasad ruchu pojazdów, włączania się do ruchu, dopuszczalnych prędkości pojazdów i hamowania, zmiany kierunku jazdy, zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu, zawracania, wymijania, omijania, wyprzedzania, zakazów wyprzedzania, zatrzymywania i postoju, pierwszeństwa przejazdu, skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, skrzyżowań o ruchu okrężnym, techniki jazdy na zakręcie, poślizgu na zakręcie, techniki jazdy na wzniesieniu i spadku, techniki jazdy w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych, jazdy nocą oraz jazdy z przyczepą.

13)   Film "Pierwsza pomoc". Prezentuje "krok po kroku" czynności, które należy podjąć, aby pomóc ofiarom wypadków drogowych. Jasny, klarowny wykład, obrazowe przedstawienie koniecznych zachowań ratowników - to zalety tego filmu, wyczerpująco omawiającego całość tematyki pierwszej pomocy przewidzianej w szkoleniu na prawo jazdy.

14)   Film "Egzamin C plac manewrowy". Film prezentuje szczegółowo przebieg egzaminu na kat. C na placu manewrowym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2011. Przedstawia kolejne zadania egzaminacyjne, zasady ich poprawnego wykonywania oraz kryteria oceny stosowane przez egzaminatora. Wskazuje także, czego nie wolno zrobić w danym zadaniu, jaki błąd skutkuje koniecznością wykonania drugiej próby, albo negatywnym wynikiem egzaminu.

15)   Film "Egzamin D". Prezentuje szczegółowo: zadania na placu manewrowym, zadania w ruchu miejskim, kryteria oceny, najczęściej popełniane błędy podczas egzaminu na kategorię D.

16)   Film "Rażące naruszenia". Ilustrujący rażące naruszenia zasad ruchu drogowego powodujące przerwanie egzaminu państwowego z wynikiem negatywnym.

17)   Film "Podstawowe pojęcia i definicje". Przystępnie, w oparciu o konkretne sytuacje, prezentuje przykłady wszystkich trudniejszych pojęć z kodeksu ruchu drogowego, co ułatwi przygotowania i zdanie egzaminu na prawo jazdy.

18)   Film "Ruch okrężny - zasady i praktyka". Filmowy zapis dyskusji jaka miała miejsce podczas  sympozjum "Ruch okrężny - zasady i praktyka" , które odbyło się 15 kwietnia 2005 roku. Poruszono następujące  problemy: Czym jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym? Zasada pierwszeństwa na rondach; Zajmowanie odpowiedniej pozycji na rondzie; Typowe zachowanie kierujących na rondach.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
15.8.2011
Szkolenie kandydatów oraz dodatkowe dla egzaminatorów
Kategorie:  » egzaminator  » szkolenie egzaminatorów  » WORD

 

 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

w Suwałkach

 

Zaprasza na:

,, Szkolenie kandydatów na egzaminatorów na kat. B”

oraz

osoby posiadające uprawnienia egzaminatora

,,Szkolenie dodatkowe kat. A, C i D”

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 02.09.2011 r.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Wydział Szkoleń

87/5631660 wew. 21, 22, 23

e-mail: word@word.suwalki.pl

www.word.suwalki.pl

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
16.8.2011
News to miejsce na Twoje ogłoszenie

 

 

Witamy, proponujemy kolejną bezpłatną usługę. Na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS proponujemy zamieszczanie krótkich ogłoszeń. Ogłoszenia, komunikaty czy informacje tematycznie powinny być ściśle związane z tematyką serwisu. Także w ten sposób chcemy Państwu ułatwiać dostęp do wszelkich informacji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Redakcja zastrzega sobie prawo regulacji terminów publikacji przesyłanych materiałów, a także prawo odmowy ich umieszczenia w ramach newsa. Oferta nasza nie dotyczy informacji handlowych.

 

Przyślij swoje ogłoszenie: tygodnik@prawodrogowe.pl

 

Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
egzamin na prawo jazdy - word, egzaminatorzy word w Suwałkach word w Suwałkach word w Poznaniu